Kanton Sarajevo postaje lider u prevenciji maloljetničkog prijestupništva

Kantona Sarajevo u posljednje vrijeme poduzima sve kako bi postao lider u prevenciji maloljetničkog prijestupništva. Ovakav cilj, ali i konstatacija mogla se izvuči nakon što je Vlada KS na svojoj 91. sjednici prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima u Kantonu Sarajevo Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019., kada je u pitanju prepoznavanje i zaštita djece u riziku. Upravo zbog toga i nakon elaboriranja svih dosada poduzetih aktivnosti od strane člana Tima prof.dr. Elmedina Muratbegovića, Vlada je izrazila zadovoljstvo, pohvalila i dala podršku nastavku rada ovog tima.

Kako je istakao Muratbegović, sve njihove aktivnosti od imenovanja Tima u decembru 2015. godine na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS temelje se na primjeni programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, odnosno Matrice za prepoznavanje i zaštitu djece u riziku.

Program je proveden u devet osnovnih škola iz svake općine sa područja Kantona Sarajevo i četiri srednje škole. U ovim školama je napravljeno ukupno 30 individualnih planova brige za onu djecu kod kojih je faktor rizika iskazan u najintenzivnijem obliku. Evidentirano je ukupno 432 učenika za koje je potrebno izraditi individualni plan brige. Zaključeno je da su za kompletnu i sveobuhvatnu izradu i praćenje individualnih planova brige za svako dijete u riziku, potrebni kompletni stručni timovi u školama - pedagog, psiholog i socijalni radnik, a što u većini škola u Kantonu Sarajevo nije slučaj, jer nedostaje značajan broj psihologa zbog čega je i posebno istaknuta potreba za angažovanjem dodatnog broja upravo ovog kadra u školama.

Jedna od preporuka ovog tima je da se pristupi javnoj promociji pomenute Matrice, kako bi ona postala općeprihvaćenija posebno među roditeljima, ali i nastavnim i ostalim školskim kadrom. Kako ističu, ove Matrice su  osjetljive na najčešće probleme u ponašanju sa kojima se školska djeca suočavaju. One omogućavaju sistematično praćenje svih učenika po jedinstvenoj metodologiji. Pomenuti program je podstaknuo intenzivniju i sistematičniju saradnju škole, centara za mentalno zdravlje te centara za socijalni rad koji je kroz njegovu primjenu usmjeren na rad sa roditeljima. Matrice su omogućile da se predstavnici iz različitih sektora po prvi put razumiju i poslušaju jedni druge.

Nakon njene primjene u navedenim školama nastavnici su iskazali posebno zadovoljstvo te u većini isticali kako će sa primjenom ovog programa nastaviti i u budućnosti, jer ona doprinosi prije svega zaštiti djece, ali i njih samih, jer je odgovornost po prvi put disperzirana na značajan broj aktera koji učestvuju u njegovoj primjeni.

Primjena ovog programa u svim školama ima za cilj rano otkrivanje, preventivno djelovanje i zaštitu djece u riziku, zbog čega je u planu rada ovog tima za naredni period predloženo da se  njegova praktična primjena, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, započne i sa učenicima od prvih do šestih razreda osnovne škole. Iz Tima najavlju, kako bi poslije ove faze primjene programa, već od naredne školske godine primjena pomenute Matrice mogla postati dio sistemskog rješenja problema ove posebno osjetljive populacije, kroz djelovanje u školama.

Traženo je mišljenje i iz Strazbura i dobili su ga kroz potvrdu da se primjenom pomenutog programa i Matrice ni na koji način nepovređuju dječija prava, a na što su posebno ponosni, jer je svakom od eksperata – članova Tima cilj bio i ostao zaštita djece i puna primjena njihovih dječijih prava.

Istakli su i odličnu saradnju sa Pedagoškim zavodom Republike Srpske i gradom Banjom Lukom sa kojima su u stalnom kontaktu i koji vjerno prate njihove rezultate rada s namjerom da ih upotpunosti primjene i u svojim školama.