Na nastavku zasjedanja Skupštine KS: Usvojeni programi rada sedam ustanova iz oblasti socijalne zaštite za ovu godinu

Na nastavku zasjedanja zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su, nakon vođenja jedinstvene rasprave, podržali izvještaje o radu i poslovanju tri ustanove iz oblasti socijalne zaštite za proteklu godinu, i to: „Odgojnog centra KS“, „Porodičnog savjetovališta“ i „Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, dok izvještaji „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“, „Terapijske zajednice – Kampus KS“ i „Kantonalnog centra za socijalni rad“ nisu usvojeni.

Usvojeni su i programi rada sa finansijskim planovima za ovu godinu za sedam ustanova iz oblasti socijalne zaštite.

Potrebnu zastupničku podršku dobio je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za period 01.01 - 31.12.2017. godine, sa prilozima i Izvještajem o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka ove ustanove za istu godine.

Podržan je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za tekuću godinu.

I Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01 - 31.12.2017. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za ovu godinu dobio je neophodnu zastupničku podršku.

Zastupnici su podržali i izvještaje o stanju u oblastima zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodica sa djecom i socijalne zaštite, dok Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja za 2016. godinu nije podržan.

Na ovom skupštinskom zasjedanju zastupničku podršku je dobio i Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2017. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2017. godinu je dobio potrebnu zastupničku podršku.