Naknade za korisnike socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će svoje naknade moći podići danas u poslijepodnevnim satima sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.066.279,81 KM na ime naknada korisnicima za maj 2020. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4446 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.