Unaprijediti zakonodavne okvire koji će osigurati efikasnu i funkcionalnu zaštitu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u BiH u skladu sa Istanbulskom konvencijom

Okrugli sto na kojem je predstavljen dokument „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u skladu sa Istanbulskom konvencijom“ održan je jučer. Kako je navedeno, potrebno je identifikovati akcije djelovanja ove mreže, te unaprijediti zakonodavne okvire koji će osigurati efikasnu i funkcionalnu zaštitu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama pomenute konvencije.

Ovaj dokument, su razvile članice Sigurne mreže, mreže NVO koje su posvećene borbi protiv nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici u okviru projekta „Poboljšanje pristupa uslugama za sve žene i djevojke – žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“.

Predstavnici ministarstava za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, zdravstva, pravde i uprave Kantona Sarajevo, te Gender centra FBiH prisustvovali su Okruglom stolu.

Inače, projekt finansira Evropska unija, a realizuje se uz podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog programa “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“.

Implementiraju ga Fondacija lokalne demokratije Sarajevo, u partnerstvu sa Budućnost Modriča, a u ime Sigurne mreže.