Uplaćene naknade i za korisnike socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade mogu podići danas sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.046.158,82 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec septembar 2020. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.469 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad, te refundaciju ljekarskih pregleda.