Zastupnici Skupštine KS usvojili Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su na nastavku svog današnjeg zasjedanja Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo.

Uvažavajući činjenicu da je Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, donesena od strane Skupštine KS još 2009. godine, te da su posljednje izmjene izvršene 2014. godine, a da je Zakon o privrednim društvima stupio na snagu 22. oktobra 2015. godine, sa početkom primjene od 22. decembra 2015. godine, ukazala se neodložna potreba za donošenjem nove odluke radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Intencija je da se ovom novom odlukom, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH, za razliku od prethodnih rješenja i prakse koja je bila uspostavljena u prethodnom periodu, obezbijedi aktivnija uloga osnivača i Vlade Kantona u procesu nadzora nad radom upravljačkih struktura kantonalnih javnih preduzeća, ali i rada i poslovanja samih preduzeća.

Nadalje, vodeći se i činjenicom da Vlada Kantona kao kolegijalni organ, radi i zasjeda u sjednicama, omogućavanjem vršenja ovlaštenja putem punomoćnika stvoreni su uslovi da Vlada Kantona i resorna ministarstva preuzmu aktivniju ulogu u samom radu skupština kantonalnih javnih preduzeća.

U tom cilju, i nakon provedene javne rasprave sačinjen je Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo kojom se, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH, definiraju nosioci i obim ovlaštenja.

Inače, članom 1. ove Odluke preciziran je predmet odluke i uređen način vršenja ovlaštenja skupština u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo, odnosno javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Članom 2. predviđeno je da ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima vrši Vlada Kantona Sarajevo, putem punomoćnika, a isključivo sa ciljem veće efikasnosti i transparentnosti te uspostavljanja aktivnije uloge Vlade Kantona u procesu nadzora nad radom upravljačkih struktura odnosno rada i poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Vodeći se naprijed navedenim principima te uz puno uvažavanje javnog interesa i specifičnosti djelatnosti koje obavljaju javna preduzeća, predviđeno je da će Vlada Kantona, a na prijedlog resornog ministra, ovlastiti do tri punomoćnika koji će u ime i za račun Vlade vršiti ovlaštenje skupštine i koji su dužni postupati u skladu sa obaveznim uputstvima, odnosno ukoliko upute nisu dobili, dužni su postupati savjesno sa pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa Kantona Sarajevo kao osnivača. Vlada Kantona će dati punomoć u pismenom obliku i sa uputama o načinu vršenja ovlaštenja u procesu rada i donošenja odluka skupštine preduzeća - način glasanja, ovlaštenje za sazivanje sjednica u ime osnivača, potpisivanje odluka i dr. Nadalje, Vlada Kantona će posebnim aktom precizirati bitne elemente koje mora sadržavati izdata punomoć u skladu sa relevantnim propisima. Također, Vlada Kantona Sarajevo ostavlja mogućnost opoziva punomoći ili davanja nove punomoći najkasnije do održavanja skupštine, te se daje mogućnost pobijanja valjanosti punomoći u slučajevima da punomoćnik ne postupa po uputama Vlade Kantona Sarajevo, čime se mogu osporiti i odluke donesene odlučujućim glasovima punomoćnika. Članom 3. se propisuju uslovi koje mora ispuniti lice kako bi bilo imenovano za punomoćnika. Članom 4. se, u skladu s odredbama člana 336. Zakona o privrednim društvima kojim je definisan krug ovlaštenih lica za sazivanje skupštine društva, način sazivanja sjednica, definiše obaveza KJP da poziv za sazivanje sjednice skupštine dostave Vladi Kantona odnosno resornom ministarstvu sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za svaku tačku dnevnog reda. Ova obaveza je utvrđena sa ciljem da se Vlada Kantona blagovremeno upozna i odredi prema predloženom dnevnom redu i eventualno predloži dopune istog, te ukoliko postoji interes, kako bi Vlada dala obavezujuće upute punomoćnicima vezano za usvajanje dnevnog reda te donošenje odluka po jednoj ili više tačaka dnevnog reda. Vlada KS dodatno propisuje obavezu postupanja punomoćnika po obavezujućim uputama Vlade Kantona, kao i dodatnu obavezu resornog ministarstva za upućivanje prijedloga Vladi Kantona za odlučivanje punomoćnika po pojedinim tačkama. Članom 5. je predviđeno da danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe osnivačkih i drugih akata KJP iz člana 1. ove odluke koje su u suprotnosti sa

ovom odlukom te da su KJP dužna uskladiti odredbe statuta i drugih općih akata sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. U odnosu na tekst Nacrta odluke, izmjenjen je rok za usklađivanje osnivačkih akata i statuta, te umjesto ranijeg roka od 30 dana, predviđen je primjereniji rok od 60 dana. Također, u ovom članu se predviđa kao prelazno rješenje, a na što je ukazivalo više sudionika javnoj raspravi, da skupština KJP imenovana po ranijim propisima nastavlja vršiti ovlaštenja skupštine dok Vlada Kantona ne ovlasti punomoćnike.

Prethodno su zastupnici dali saglasnost na program rada s finansijskim planom za 2019. godinu za 11 javnih institucija kulture. Saglasnost su dobili Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih Sarajevo, Kamerni teatar 55, Sarajevski ratni teatar - SARTR, MESS - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS, Muzej Sarajeva, Historijski arhiv Sarajevo, Bosanski kulturni centar KS, Biblioteka Sarajeva, Muzej „Alija Izetbegović“.

Također je data saglasnost na program rada s finansijskim planom za 2019. godinu Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja.

Na današnjoj sjednici Skupštine usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu. U izmjene ovog plana, zastupnici su usvojili zaključak prema kojem se nalaže Vladi KS i Ministarstvu zdravstva KS da zaduži Zavod zdravstvenog osiguranja KS da, u skladu sa sredstvima planiranim u usvojenim izmjenama ovog plana, u narednih 15 dana raspišu javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga. Također je grupa zastupnika KS sugerisala Zavodu zdravstvenog osiguranja da u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu ili na drugi način uspostavi programe pružanja usluga u oblasti dječije kadiohirurgije, koštane hirurgije kod djece i anomalija koštanog sistema, a što su svi zastupnici i podržali.   

Također, donesene su odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina- Niz B, Lamela B1, B2 i B3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, objekta O-3B u naselju Rosulje, Općina Vogošća i objekta K-36, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar.

Date su saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II – Potprojekt Kanton Sarajevo, Općina Hadžići – Tarčin.