Korisnici socijalne zaštite u KS-u danas mogu podići svoje naknade

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u POSLIJEPODNEVNIM SATIMA moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.028.396,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec januar 2015.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 5.035 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundacija ljekarskih pregleda.