Saopštenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u vezi sa pojavom migranata na području Kantona Sarajevo

U vezi sa pojavom migranata iz Sirije, Libije, Afganistana, Palestine, Pakistana, Alžira, Maroka, Iraka, Turske, Irana, Tunisa i drugih zemalja, na području Bosne i Hercegovine, odnosno Kantona Sarajevo, obavještavamo građane Kantona Sarajevo o sljedećem :

Ne radi se o novom problemu u Kantonu Sarajevo, nego o pitanjima koja su poznata zadnje dvije tri godine i sa kojima se susjedne zemlje, Srbija i Hrvatska već vrlo ozbiljno suočavaju.

Riječ je uglavnom o tranzitiranju migranata ka zapadnim zemljama i tek u zadnjih mjesec dana, određeni broj takvih migracija, bilježi se u Kantonu Sarajevo.

Stanovnike Kantona Sarajevo pozivamo da ni na koji način ne sudjeluju u sumnjivim i ilegalnim aktivnostima, a neke od aktivnosti indiciraju i vršenje krivičnih dijela, ilegalnih migracija, pa i trgovinu ljudima.

Sarajevo i Bosna i Hercegovina, vrlo su osjetljivi i ranjivi na pitanje stradanja ljudi i ratnih migracija, jer su tokom četverogodišnjih ratnih sukoba u Regionu i sami bili najveće žrtve i kao takvi, bili izbjeglice u preko sto zemalja svijeta na svim kontinentima. Tim prije, Kanton Sarajevo je spreman i odlučan za humanitarno zbrinjavanje izbjeglica, nakon eventualnog rješavanja njihovih statusa, a za što su nadležne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, prije svega Ministarstvo sigurnosti BiH.

U bliskoj istoriji, a prije pojave migranata sa Bliskog Istoka u BiH, Kanton Sarajevo imao je određena iskustva sa prihvatom i smještajem većeg broja izbjeglica u BiH, od kojih je samo manji dio ostao na ovim prostorima.

U vezi sa navedenim, molimo građane da se suzdrže od asistiranja u prihvatu i smještaju stranaca koji ilegalno borave u BiH, budući da su to obaveze nadležnih organa, koji kontrolišu ova pitanja i za koja su odgovorni. Kanton Sarajevo, osim iskustva ima i kapacitete, da po zahtjevu nadležnih BH instutucija, postane dio organizirane strukture za prihvat i humanitarno zbrinjavanje migranata u BiH, ali pod uvjetima propisanim međunarodnim konvencijama o izbjeglicama i Zakonu o kretanju i boravku stranaca u BiH, a kako se to radilo i prethodnih godina, s ciljem zbrinjavanja desetina hiljada izbjeglica u BiH i Kantonu Sarajevo.

Organizacije i pojedinci, koji se samoinicijativno uključuju u proces zbrinjavanja, molimo da kontaktiraju nadležne BH institucije, čime će najviše doprinijeti organiziranom i sistemskom prihvatu, evidentiranju, uređenju statusnih pitanja i pružanja odgovarajućih i pripadajućih prava osobama sa priznatim statusom međunarodno pravne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Datum: 
20.02.2018