Saopštenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS: Socijalna politika u Kantonu Sarajevo u 2014. godini vođena sistematično i racionalno

Iako je Budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku,  raseljena lica i izbjeglice u 2014. godini manji za 8.994.120,00 KM u odnosu na 2012. godinu sve obaveze prema korisnicima prava socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom su u cjelosti izvršene, uključujući pripremljenu realizaciju decembarskih naknada.

Interesantan je podatak da je istovremeno Budžet Kantona Sarajevo za 2014.godinu veći u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu za 93.838.638,00KM.

Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i ustanova socijalne zaštite uporedno za: 2012, 2013. i 2014. godinu

Godina

BUDŽET

Kantona Sarajevo

Budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 

Budžet ustanova socijalne zaštite  

UKUPNO (Ministarstvo i ustanove)

2012.

709.956.654,00

72.475.394,00

13.281.326,00

85.756.720,00

2013.

634.916.543,00

69.760.343,00

12.476.361,00

82.236.704,00

2014.

803.795.292,00

64.733.500,00

12.029.100,00

76.762.600,00

Razlika Budžeta 2012.g – 2014. godine iznosi 8.994.120,00 KM s tim da se imaju u vidu činjenice da je iz budžeta Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo isplaćeno 1.000.000,00 KM za presude po osnovu tužbi zaposlenika, te da je zaposlenicima ustanova socijalne zaštite povećana plaća za što je dodatno izdvojeno cca. 700.000,00 KM, što u konačnici daje podatak da je budžet Ministarstva manji za 10.694.120,00 KM.

U okolnostima umanjenih sredstava Ministarstvo je tokom 2014. godine pokrenulo aktivnosti na preciziranju zakonskih odredbi kojim se sistematično uređuju uslovi za ostvarivanje prava lica u stanju socijalne potrebe, provedene su intenzivne kontrole korisnika prava, te je racionalizirana potrošnja budžetskih sredstava  unutar Ministarstva i ustanova socijalne zaštite u smislu nabavki roba i usluga po najnižim cijenama.

Na ovaj način, intenzivnim radom, dosljednom primjenom zakona a u saradnji sa svim subjektima –  partnerima koji su se vodili istim uvjerenjima, Ministarstvo je uspjelo u ovoj godini izvršiti u potpunosti sve obaveze prema svim korisnicima prava, koji su ostvarili jedno ili više prava iz nadležnosti ovog resora a sa umanjenim budžetom za 10.694.120,00 KM, što Ministarstvo smatra svojim najvećim uspjehom u dvogodišnjem mandatu.

 

Ministar

Muamer Bandić