Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 13-14-1966616 za usluge anex II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 10.05.2016