Uplaćene naknade porodiljama, kao i dječiji dodaci za juli ove godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo okončalo je uplatu naknada za juli ove godine za 33.105 korisnika dječijeg dodatka, jednokratne novčane pomoći za opremu beba, pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci-dodatna prehrana za majke dojilje, naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, naknade umjesto plaće ženi-majci koja nije u radnom odnosu, subvencije obdaništima i zdravstvene zaštite za lica u stanju socijalne potrebe.

Inače, za ostvarivanje navedenih prava koja su proistekla iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodica sa djecom KS samo za pomenuti mjesec resorno ministarstvo je izdvojilo 2.978.490,46 KM.