Propisi MRSRI

Ukupno 91 - 104 od 104
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_03, PDF icon 26_04
Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34_05
Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_05
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37_17 PDF icon 37_17
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon index_registar_informacija.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_17
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_07
Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_03, PDF icon 27_07, PDF icon 18_18
Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16
Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16, PDF icon 62_16
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17