SAOPŠTENJE ZA JAVNOST EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA KANTONA SARAJEVO

 
 
 
 
 
 
Na 20.sjednici Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, koja je jučer (12.10.2009.godine) održana u prostorijama Kantona Sarajevo, premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedić je informirao članove Vijeća o trenutnoj finansijskoj situaciji u Kantonu Sarajevo, o elementima donijete Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja kod Međunarodnog monetarnog fonda za sredstva kredita ove finansijske intitucije u iznosu od 49.900.000,00 KM, o rezultatima pregovora sa granskim sindikatima Kantona Sarajevo koji su se vodili po pitanjima mogućnosti ispunjavanja obaveza Vlade Kantona Sarajevo prema budžetskih korisnicima, te o modalitetima ostvarivanja većih budžetskih prihoda.
 
Vijeće je podržalo premijera u namjeri da Vlada ispunjava obaveze prema zaposlenicima proistekle iz kolektivnih ugovora sve dok su isti na snazi ali su, istovremeno, podsjetili premijera na ranije preporuke odnosno pozive Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, upućene potpisnicima kolektivnih ugovora, da se pravovremeno započnu postupci izmjena i  dopuna kolektivnih ugovora u cilju ugovaranja obaveza koje strane potpisnice realno mogu ispunjavati.
 
Vijeće je, takođe, podržalo i inicijativu Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo da se u okviru postupka donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji će Skupština Kantona Sarajevo razmatrati na svojoj prvoj narednoj redovnoj sjednici, preispitaju i određene odredbe trenutno važećeg Zakona o sudskim taksama. U tom smislu Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo je iniciralo preispitivanje odredbi koje se odnose na obavezu plaćanja takse prije preduzimanja ikakvih radnji od strane suda, vezivanje plaćanja sudske takse sa početkom računanja rokova itd. Obrazlažući istu kršenjem osnovnih ljudskih prava zagarantovanim Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda odnosno postupanje suprotno odredbama Zakona o parničnom postupku.
 
Vijeće je načelno razgovaralo i o mogućnostima formiranja mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, kao i o inicijativi za formiranje tima za suzbijanje “rada na crno”.