Vlada KS usvojila izvještaje o radu 14 javnih zdravstvenih ustanova za prošlu godinu

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 128. sjednici usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu 14 javnih zdravstvenih ustanova i uputila ih u skupštinsku proceduru.

U svom obraćanju prisutnim predstavnicima medija, premijer KS Adem Zolj je naglasio da su sve zdravstvene ustanove poslovale pozitivno.

„To znači da su finansijski dobro radile, ali su njihovi predstavnici dobili upute kako se mora poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga. Tu, prije svega, mislim na primarnu zdravstvenu zaštitu koja mora biti bolje organizovana, jer i dalje postoje gužve”, naglasio je premijer Zolj.

Kazao je i kako je u oblasti upravljanja šumama došlo do promjena, i to po pitanjima nadležnosti i rješavanja imovinsko – pravnih odnosa.

“Do sada je to predstavljalo veliki problem, jer su određena područja planskom dokumentacijom predviđena kao građevinsko zemljište, ali to nije bilo moguće realizirati. Ovaj problem je najviše pogađao vangradske opštine, tačnije Hadžiće i Trnovo. Ovom današnjom izmjenom postupak je prebačen na preduzeće 'Sarajevo-šume', a ugovorom će se definisati da ove imovinske - pravne poslove radi Minsitarstvom privrede”, obrazložio je premijer Zolj.

Dodao je i da su danas usvojeni i značajni dokumenti iz oblasti socijalne zaštite, ali i omogućeno upošljavanje mladih ljudi na fakutete u Sarajevu, čime se jačaju kapaciteti kantonalnog visokooobrazovnog sistema.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj je istakla kako se može biti zadovoljno stanjem u zdravstvu, jer je resorno ministarstvo uspjelo izvršiti potpunu finansijsku konsolidaciju zdravstvenih ustanova, čiji su finansijski izvještaji dobili pozitivna mišljenja od nezavisnih revizorskih kuća.

„Što se tiče medicinskog djela izvršenja programa, on je kod većine ustanova na nivou iz 2016. godine sa određenim poboljšanjima, posebno u Općoj bolnici 'Prim.dr. Abdulah Nakaš', gdje je povećan broj usluga“, istakla je ministrica Ademaj.

Naglasila je kako je vrlo bitno da su zdravstvene ustanove uz svoje elaboracije i usvajanje izvještaja dobile instrukcije šta bi trebale učiniti na poboljšanju sistema zdravstvene zaštite.

“U tom pogledu mi moramo konstatovati da ona nije na onom nivou na kojem bismo mi to željeli i kakvu građani našeg kantona zaslužuju”, poručila je ministrica Ademaj te dodala da su stvorene sve pretpostavke da se već u ovoj godini osjete bitna pobljšanja.

Konstatovala je da su smanjene liste čekanja za određene usluge, tačnije za angiografiju. Međutim, i dalje postoje liste čekanja za magnetnu rezonancu, CT i određene specijalističke preglede, ali se čini sve da se ta čekanja smanje.

Podsjetila je da su iz Budžeta KS izdvojena značajna sredstva za kapitalne investicije u zdravstvenim ustanovama čime će se povećati kvalitet usluga, a rasteretiti Zavod zdravstvenog osiguranja.

Pored pomenutih izvještaja, usvojena je Odluka kojom se vrše izmjene i dopune osnivačkog akta Opće bolnice “Prim.dr Abdulah Nakaš”, koja je proširena za oblast pedijatrije.

“Donijeli smo i odluku o potpisivanju ugovora o kupovini prostora na lokaciji Rosulje u Općini Vogošća, od 330 metara kvadratnih, a koji je namijenjen za organizaciju porodične medicine i pedijatrijske ambulante. U interesu nam je zdravstvenu zaštitu približiti građanima”, potcrtala je ministrica Ademaj.

Upoznala je prisutne novinare i da je potpisano deset protokola sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, koji se tiču finansiranja i snabdijevanja određenim lijekovima, a koji do sada nisu bili na listi, ali se smatraju neophodnim za terapije određenih pacijenata. Tu je i dosta novih programa, a  jedan od njih je liječenje reumatoidnog artritisa biološkom terapijom, brašno bez glutena i sl.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović je upoznao predstavnike medija sa Odlukom o kriterijima za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo.

„Kriteriji podrazumijevaju opći uspjeh učenika od šestog do deveteg razreda s maksimalnih 50 bodova, uspjeh iz posebnih predmeta koji su značajni za zanimanje, uspjeh s kantonalnih, entiteskih, državnih i međunarodnih takmičenja i uspjeh iz provedene eksterne mature“, naveo je ministar Kazazović.

Dodao je kako je prošle godine uspješno realizovan online upisu u srednje škole.

„Ove godine je ta platforma značajno unapređena jer sada postoji samo jedna platforma EMIS-a, čime će se minimizirati mogućnost bilo kakve greške. Prednost je što ovakvim načinom upisa niko ne može favorizirati nikoga. Učenik ima pravo na tri izbora s dva ponavljanja, i u roku od 48 sati se predaju dokumenti. Minimalan broj bodova ostao je isti kao i za prošlu godinu - za gimnazije je 78, za ekonomsku i medicinske škole 71 i 63 za ostale stručne škole, dok za trogodišnje nema minimalnog nivoa potrebnih bodova“, objasnio je ministar Kazazović.

Istakao je kako je Vlada danas imenovala i Pregovarački tim koji će pregovarati sa Sindikatom visokog obrazovanja o jedinom kolektivnom ugovoru koji do sada nije usvojen. Kazao je kako u narednom periodu Vlada i resorno ministarstvo žele pokazati akademskoj zajednici da su spremni riješiti i sva njihova neriješena pitanja i probleme.

Ministar privrede KS Muharem Šabić je objasnio značaj tri usvojene tačke iz oblasti šumarstva i jedne iz oblasti koncesija.

„Prva se odnosila na program utroška sredstava, gdje će se dobar dio tih sredstava utrošiti na zaštitu šuma, očuvanje bio-šumskog diverziteta, kao i za sprečavanje požara. Također je dato ovlaštenje ministru privrede da potpiše ugovor o prenosu gospadarenja šumama na KJP 'Sarajevo-šume'. Po Zakonu o šumama KS takav sporazum se potpisuje svakih pet godina. Pošto je on istekao to je bilo potrebno, ali i zbog nesporazuma do kojih je ranije dolazilo u postupcima eksproprijacije. Novina je da će o tome voditi računa Uprava za šumarstvo Ministarstva privrede, s tim da će pomenuto preduzeće potpisivati notarske ugovore sa općinama koje ih provode“, kazao je ministar Šabić.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović je naglasila kako su na današnjoj sjednici dononesna dva značajna akciona plana iz oblasti socijalne politike.


“Prvi je Akcioni plan reforme razvoja sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo za period 2018-2020. godina. Osnovni strateški prioriteti ovog plana su: smanjenje socijalne isključenosti u KS, novi pristup humanom razvoju, racionalizacija ustanova sistema socijalne zaštite i razvoj socijalnih usluga, unapređenje upravljanja sistemom socijalne zaštite od strane menadžmenata i depolitizacija imenovanja direktora u ustanovama socijalne zaštite. Imenovali smo i Tim iz reda vanjskih eksperata, uz podršku OSCE-a, i stručnih radnika ministarstva i ustanova socijalne zaštite koji će utvrditi metodologiju za izradu socijalne karte stanovnika KS“, rekla je ministrica Dautbegović.

Naglasila je kako je usvojen i Akcioni plan za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom za period 2018-2021. godine

„Proriteti su mu: pristupačnost za osobe s invaliditetom, servisi podrške, socijalno stanovanje, socijalno poduzetništvo, ortopedska i druga pomagala, obrazovanja i donošenje novih propisa u skladu sa federalnim propisima u korist osoba s invaliditetom“; objasnila je ministrica Dautbegović.