10. Radna sjednica od 24.06.2019. Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Hodžić Admele