Sektor za socijalno planiranje

U Sektoru za socijalno planiranje obavljaju se studijsko – analitički poslovi i stručno – operativni poslovi osnovne djelatnosti, kao i informaciono - dokumentacioni dopunski poslovi osnovne djelatnosti koji se odnose na razvoj i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite, razvoj i unaprjeđenje standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaganje mjera usklađivanja i unaprjeđivanja legislative na osnovu izvještaja o praćenju i promjenama međunarodnih i dokumenata Evropske unije, EU fondova i projekata; proces razvoja usluga u zajednici u cilju prevencije, institucionalizaciju, deinstitucionalizaciju i transformaciju domova socijalne zaštite, učešće u izradi socijalnih planova i mreža usluga; podsticanje i učešće u provođenju naučno - istraživačkih projekata, posebno akcijskih istraživanja i programa rada u zajednici; saradnju sa drugim tijelima uprave, naučnim i drugim ustanovama, privrednim komorama, organizacijama civilnog društva, institucijama Evropske unije i međunarodnim organizacijama; osmišljavanje i provođenje drugih normativnih i nenormativnih mjera usmjerenih na poboljšanje provođenja zakonodavnog i strateškog okvira socijalne politike; učešće u izradi plana investicija u skladu sa strateškim dokumentima; učešće u izradi procjene učinka propisa, te provedbi aktivnosti procjene socijalnog učinka propisa; izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja na nivou Kantona Sarajevo; praćenje primjene propisa iz oblasti rada i zapošljavanja i propisa vezanih za regulisanje prava i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja na nivou Kantona Sarajevo; provođenje politike zapošljavanja, analizu tržišta rada i usklađivanje potreba tržišta rada; saradnju sa organizacijama koje plasiraju sredstva za podsticaj zapošljavanja; pripremu programa mjera podsticanja zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti; praćenje i proučavanje stanja u oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja i na osnovu toga davanje inicijativa, mjera i prijedloga; izradu analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja sa pravnog i finansijskog aspekta; vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u ostvarivanju prava vezanih za primjenu propisa iz oblasti rada i zapošljavanja; davanje odgovora na pitanja izvršne i zakonodavne vlasti; davanje preporuka zakonodavnim i izvršnim organima u vezi donošenja zakona ili drugih propisa iz oblasti rada i zapošljavanja i obrazlaganje cilja koji se želi postići donošenjem tog propisa; pružanje stručne pomoći privrednim društvima, ustanovama i poslodavcima iz oblasti radnih odnosa; učešće u projektima zapošljavanja, osposobljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije; davanje smjernica za dugoročni i srednjoročni razvoj Ministarstva; podnošenje izvještaja o učinjenom u kvantitatvnom i kvalitativnom smislu; davanje prijedloga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima; učešće u izradi strateškog plana Ministarstva u svom djelokrugu i izvještavanje o njegovom provođenju; učešće u izradi procesa rada i praćenje njihovog provođenja, učešće u izradi budžeta Ministarstva iz svog djelokruga, planiranje kratkoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Sektora; izadu izvještaja iz nadležnosti Sektora, te postavljanje i ostvarivanje ciljeva i mjera iz nadležnosti Sektora.