Nadležnosti

IZVOD

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
(“Službene novine KS” br. 7/08, 16/08-ispravka).

Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vr{e kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 6.
(Kantonalna ministarstva)

(l) Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo stambene politike,

d) Ministarstvo saobraćaja,

e) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

f) Ministarstvo privrede,

g) Ministarstvo finansija,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo obrazovanja i nauke,

j) Ministarstvo kulture i sporta,

k) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

l) Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Član 17.
(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.