Sektor za socijalnu politiku

(1) U Sektoru za socijalnu politiku obavljaju se studijsko - analitički i stručno - operativni poslovi osnovne djelatnosti, kao i informaciono - dokumentacioni u oblasti socijalne zaštite, dječije zaštite i zaštite porodice sa djecom, a koji se odnose na: zaštitu odraslih, zaštitu osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, inkluziju odraslih lica i djece sa invaliditetom, a odnose se na: osobe sa invaliditetom i osobe ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju, materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe, stare osobe bez porodičnog staranja, osobe sa društveno negativnim ponašanjem, osobe i porodice u stanju socijalne potrebe kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, stalnu novčanu pomoć, novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, drugu materijalnu pomoć, osposobljavanje za život i rad, smještaj u drugu porodicu, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, kućnu njegu i pomoć u kući, pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, prioritetno zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i uvjete za sticanje prava civilne žrtve rata, socijalnu zaštitu djece i porodice sa djecom, a obuhvataju: djecu bez roditeljskog staranja, odgojno zanemarenu djecu, odgojno zapuštenu djecu, djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djecu sa invaliditetom i djecu ometenu u fizičkom i psihičkom razvoju, djecu u riziku, pravo na osposobljavanje za život i rad djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju, pravo na rehabilitaciju, smještaj u drugu porodicu, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, dodatak na djecu, zdravstvenu zaštitu, naknadu umjesto plaće ženi - majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaj i njegu djeteta, novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku - dojilju, smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja, osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, školarinu i stipendiju đacima i studentima, dječiju nedjelju , rješavanje po zahtjevima za jednokratnu pomoć, predlaganje godišnjeg socijalnog programa, poslovi u oblasti reforme socijalne politike, praćenje populacione politike, poslovi vezani za praćenje rada udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja civilnih žrtava rata, poslovi zaštite žrtava nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja i ravnopravnost spolova, praćenje provođenja supervizije, davanje saglasnosti vezano za ostvarivanje prava na sufinansiranje podstanarstva raseljena lica, Program "Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo", povratak i repatrijaciju, izgradnju objekata, rekonstrukciju i obnovu naselja za smještaj raseljenih lica i povratnika koji su od kantonalnog značaja, projekte obnove i sociostanogradnju, stvaranje uvjeta za povratak i ostvarivanje prava raseljenih lica i povratnika i alternativni smještaj, evidenciju o raseljenim licima i povratnicima, nadzor nad primjenom Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN "Srebrenica" u smislu praćenja realizacije programa i projekata iz Plana i programa propisanih ovim zakonom, saradnja sa Uredom za dijasporu, poslovi readmisije, saradnju sa nadležnim organima općina, drugih kantona i nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sa UNHCR-om, drugim međunarodnim organizacijama, poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava raseljenih lica i povratnika u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo, propisima Kantona i drugim propisima i aktima i ostali poslovi iz nadležnosti Sektora. (2) U okviru Sektora za socijalnu politiku obrazovana su dva odjeljenja, kao unutrašnje organizacione jedinice i to:
a) Odjeljenje za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodice sa djecom, kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje poslova vezanih za: djecu bez roditeljskog staranja, odgojno zanemarenu djecu, odgojno zapuštenu djecu, djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djecu sa invaliditetom i djecu ometenu u fizičkom i psihičkom razvoju, djecu u riziku, pravo na osposobljavanje za život i rad djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju, pravo na rehabilitaciju, inkluziju odraslih lica i djece sa invaliditetom, smještaj u drugu porodicu, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, dječiju zaštitu i zaštitu porodice, a obuhvataju: dodatak na djecu, zdravstvenu zaštitu, naknadu umjesto plaće ženi - majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaj i njegu djeteta, novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku - dojilju, predlaganje godišnjeg socijalnog programa, poslovi u oblasti reforme socijalne politike, praćenje populacione politike, smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja, osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, školarinu i stipendiju đacima i studentima, poslove vezane za udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja civilnih žrtava rata, poslovi zaštite žrtava nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja i ravnopravnost spolova, praćnje provođenja supervizije, Program "Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo" i drugi poslovi iz nadležnosti Odjeljenja i Sektora.
b) Odjeljenje za raseljena lica, povratak i repatrijaciju kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje poslova vezano za raseljena lica, povratak i repatrijaciju, izgradnju objekata, rekonstrukciju i obnovu naselja za smještaj raseljenih lica i povratnika koji su od kantonalnog značaja, projekte obnove i sociostanogradnju, stvaranje uvjeta za povratak i ostvarivanje prava raseljenih lica i povratnika i alternativni smještaj, evidenciju o raseljenim licima i povratnicima, nadzor nad primjenom Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN "Srebrenica" u smislu praćenja realizacije programa i projekata iz Plana i programa propisanih ovim zakonom, saradnja sa Uredom za dijasporu, poslovi readmisije, saradnju sa nadležnim organima općina, drugih kantona i nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sa UNHCR-om, drugim međunarodnim organizacijama i drugi poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava raseljenih lica i povratnika u skladu sa propisima koji uređuju oblast zaštite raseljenih lica i izbjeglica i drugim propisima i aktima i drugi poslovi iz nadležnosti Odjeljenja i Sektora.