Sektor za finansijsko-računovodstvene poslove i finansijsku kontrolu Budžeta

(1) U Sektoru za finansijsko-računovodstvene i finansijsku kontrolu Budžeta obavljaju se studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi osnovne djelatnosti, koji se odnose na poslove planiranja i izrade budžeta Ministarstva, izradi Prijave mjesečnih podataka za obračun plaća uposlenih u Ministarstvu, izrade i praćenja izvršenja budžeta Ministarstva i ustanova iz nadležnosti Ministarstva i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Odgojni centar Kantona Sarajevo", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, kontrola nad finansijskim poslovanjem navedenih ustanova, kontrola nad finansijskim poslovanjem udruženja iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, a koja se finansiraju od strane Ministarstva, priprema sporazuma, protokola, ugovora iz kojih proizilaze finansijske obaveze Ministarstva, praćenje i realizacija istih, provedba javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava Ministarstva, kontrolu namjenskog trošenja finansijskih sredstava dobijenih po javnom pozivu, provedbu postupka javnih nabavki i obavlja druge poslove iz nadležnosti Sektora. (2) U okviru Sektora za finansijsko-računovodstvene i finansijsku kontrolu Budžeta obrazovana su dva odjeljenja, kao unutrašnje organizacione jedinice i to:
a) Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje stručno - operativnih poslova osnovne djelatnosti kao i računovodstveno - materijalnih dopunskih poslova osnovne djelatnosti, a odnose se na izradi Prijave mjesečnih podataka za obračun plaća uposlenih u Ministarstvu, izradu i praćenje izvršenja budžeta Ministarstva i ustanova iz nadležnosti Ministarstva i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Odgojni centar Kantona Sarajevo", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.
b) Odjeljenje za finansijsku kontrolu Budžeta vrši kontrolu nad finansijskim poslovanjem ustanova iz nadležnosti Ministarstva, kontrolu nad finansijskim poslovanjem udruženja iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, a koja se finansiraju od strane Ministarstva, prati izvršenje budžeta Ministarstva i navedenih ustanova iz nadležnosti Ministarstva, priprema sporazume, protokole i ugovore iz kojih proizilaze finansijske obaveze Ministarstva, prati realizaciju istih, provodi javne pozive za dodjelu finansijskih sredstava Ministarstva, kontroliše namjensko trošenje finansijskih sredstava dobijenih po javnom pozivu, provodi postupak javnih nabavki i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.