Sektor za rad i zapošljavanje

U Sektoru za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, stručno - operativni poslovi, normativno - pravni poslovi i studijsko - analitički poslovi i zadaci koji se odnose na: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja na nivou Kantona Sarajevo, praćenje primjene propisa iz oblasti rada i zapošljavanja i propisa vezanih za regulisanje prava i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, predlaganje i učešće u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja na nivou Kantona Sarajevo, saradnju sa organizacijama koje plasiraju sredstva za podsticaj zapošljavanja, učešće u pripremi programa mjera podsticanja zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti, praćenje i proučavanje stanja u oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja i na osnovu toga davanje inicijativa, mjera i prijedloga, izradu analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja, vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u postupcima iz oblasti rada i zapošljavanja, davanje odgovora Kantonalnom sudu u Sarajevu vezano za pokrenute upravne sporove i druge sudske postupke iz oblasti rada i zapošljavanja, rješavanje najsloženijih upravnih stvari u ostvarivanju prava vezanih za primjenu propisa iz oblasti rada i zapošljavanja, saradnja sa sindikatima, praćenje primjene kolektivnih ugovora i vođenje evidencije kolektivnih ugovora, saradnju sa nadležnim organima i institucijama na nivou Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine, davanje odgovora na pitanja izvršne i zakonodavne vlasti, davanje preporuka zakonodavnim i izvršnim organima u vezi donošenja zakona ili drugih propisa iz oblasti rada i zapošljavanja i obrazlaganje cilja koji se želi postići donošenjem tog propisa, utvrđivanje prijedloga programa oblika saradnje sa institucijama zapošljavanja, poslodavcima i njihovim asocijacijama, pružanje stručne pomoći privrednim društvima, ustanovama i poslodavcima iz oblasti radnih odnosa, učešće u projektima zapošljavanja, osposobljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, vršenje analize i planiranje potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za realizaciju programskih aktivnosti Ministarstva koji se odnose na rad i zapošljavanje, davanje mišljenja na programe rada i finansijske planove i izvještaje o radu JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, pripremu stručnih mišljenja u vezi sa primjenom propisa iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja iz nadležnosti Kantona Sarajevo, kao i drugim izvještajima i informacijama koje JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo dostavlja na razmatranje Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.