Kontakti

Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1


Tel: +387(0)33 562-089
Fax: +387(0)33 562-090

MINISTAR
Jasna AGIĆ
Tel: +387(0)33 562-088

SEKRETAR MINISTARSTVA
Belma TRAJKOV
Tel: +387(0)33 562-091

POMOĆNIK MINISTRA ZA SOCIJALNU POLITIKU
Slavica GORANČIĆ
Tel: +387(0)33 562-034

POMOĆNIK MINISTRA ZA FINANSIJSKORAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Nurija HODŽIĆ
Tel: +387(0)33 562-033