Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 106
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02
Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03, PDF icon 23_04, PDF icon 39_04, PDF icon 54_04, PDF icon 67_05, PDF icon 8_06, PDF icon 4_12, PDF icon 99_15
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36-14, PDF icon 37-14 ispravka
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon 6_92, 8_93, 13_94
Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98
Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 36_08, PDF icon 87_12
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2_98, PDF icon 48_99
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14- prečišćeni tekst, PDF icon 38_16, PDF icon 44_17, PDF icon 28_18
Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111_12
Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15
Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_13, PDF icon 26_13. - Ispravka
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_10
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon 55_00, PDF icon 41_01, PDF icon 22_05, PDF icon 09_08
Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19_17
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04_04, PDF icon 29_09, PDF icon 18_13
Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53_16
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12, PDF icon 41_12, PDF icon 8_15
Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53_16
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16, PDF icon 40_18
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15
Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16