Organizacija ministarstva

        Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.

     Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:

     a) Sektor za finansijsko-računovodstvene poslove i finansijsku kontrolu Budžeta

     b) Sektor za socijalnu politiku

     c) Sektor za rad i zapošljavanje

     d) Sektora za pravne poslove i nadzor

     U okviru Sektora za finansijsko-računovodstvene poslove i finansijsku kontrolu
     Budžeta
  obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice, dva odjeljenja:
     Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove i Odjeljenje za finansijsku kontrolu
     Budžeta
.
 

     U okviru Sektora za socijalnu politiku obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice, dva
     odjeljenja:
     Odjeljenje za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodice sa djecom   i
     Odjeljenje za raseljena lica, povratak i repatrijaciju
.
 

     Sektor za rad i zapošljavanje nema odjeljenja kao organizacione jedinice.

 

     U okviru Sektora za pravne poslove i nadzor obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice,

     dva odjeljenja:
     Odjeljenje za pravne poslove i Odjeljenje za nadzor.

 

     Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi: sekretara Ministarstva, stručnog saradnika za 

     pravne poslove, višeg referenta - tehničkog sekretara i VKV radnika - vozača u Ministarstvu.

 

DokumentVeličina
PDF icon Organizaciona šema MInistarstva78.89 KB