Sektor za finansijsko - računovodstvene i pravne poslove

U Sektoru za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, upravno - nadzorni, normativno - pravni i stručno - operativni poslovi osnovne djelatnosti, kao i računovodstveno – materijalni i informaciono - dokumentacioni dopunski poslovi osnovne djelatnosti, koji se odnose na poslove planiranja i izrade budžeta Ministarstva, izrade i praćenja izvršenja budžeta Ministarstva i ustanova iz nadležnosti Ministarstva i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, nadzora nad finansijskim poslovanjem navedenih ustanova, nadzora nad finansijskim poslovanjem udruženja iz oblasti socijalne zaštite, a koja se finansiraju od strane Ministarstva, finansijsko-računovodstveni poslovi za Ministarstvo, kao i na poslove rješavanja u upravnim stvarima u drugostepenom postupku, izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, nadzor nad zakonitošću rada i akata kojima se rješava u upravnim stvarima u navedenim ustanovama iz nadležnosti Ministarstva, planiranje i izrada budžeta Ministarstva, izrada i praćenje izvršenja budžeta Ministarstva i navedenih ustanova iz nadležnosti Ministarstva, nadzor nad finansijskim poslovanjem navedenih ustanova, nadzor nad finansijskim poslovanjem udruženja iz oblasti socijalne zaštite a koja se finansiraju od strane Ministarstva, finansijsko-računovodstvene poslove za Ministarstvo, pripreme stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, a povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti i drugo.

            (2) U okviru Sektora za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove obrazovana su dva odjeljenja, kao unutrašnje organizacione jedinice i to:

            a) Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje stručno - operativnih poslova osnovne djelatnosti kao i računovodstveno – materijalnih dopunskih poslova osnovne djelatnosti, a odnose se na izradu i praćenje izvršenja budžeta Ministarstva i ustanova iz nadležnosti Ministarstva i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo nadzora nad finansijskim poslovanjem navedenih ustanova iz nadležnosti Ministarstva i nadzora nad finansisjskim poslovanjem udruženja iz oblasti socijalne zaštite a koja se finansiraju od strane Ministarstva, finansijsko - računovodstvene poslove za Ministarstvo i slično.

            b) Odjeljenje za pravne poslove i nadzor, kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje poslova upravnog rješavanja, upravno - nadzorne i normativno - pravne poslove osnovne djelatnosti, kao i informaciono - dokumentacione dopunske poslove osnovne djelatnosti, a odnose se na izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, pripremu stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, a povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti i drugo, nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti socijalne zaštite i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", kao i zakonitošću rada i akata Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.