Sektor za pravne poslove i nadzor

(1) U Sektoru za pravne poslove i nadzor, kao unutrašnja organizaciona jedinica obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, upravno – nadzorni, normativno – pravni i stručno – operativni poslovi osnovne djelatnosti, a odnose se na izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i opći akti iz nadležnosti Ministarstva, učestvuje u izradi normativnih akata, prati propise i radi na harmonizaciji propisa, priprema mišljenje na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona dostavljenih od strane organa uprave Kantona Sarajevo, organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, organa uprave Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremu mišljenja Zakonodavno - pravnoj komisiji o autentičnom tumačenju propisa iz nadležnosti Ministarstva, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, vođenje upravnog postupka po zahtjevima za pristup informacijama iz djelokruga rada Ministarstva, davanje saglasnosti u pogledu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika, priprema odgovore na tužbu Kantonalnom sudu vezano za pokrenuti upravni spor, daje odgovore pravobraniocu tužilaštvu i sudu u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva, izrađuje godišnji plan nadzora, nosilac je aktivnosti oko pripreme materijala za Vladu Kantona Sarajevo koja se odnosi na imenovanje i razrješenje direktora javnih ustanova socijalne zaštite iz resora Ministarstva, imenovanja i razrješenja članova upravnih i nadzornih odbora iz javnih ustanova socijalne zaštite iz nadležnosti Ministarstva, nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti socijalne zaštite i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Kantonalna javna ustanova "Odgojni centar Kantona Sarajevo". Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo i čiji je osnivač fizičko ili pravno lice, nadzor nad provođenjem Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo i podzakonskih akata i drugih propisa, poslovi kontrole procjene uticaja zakona i poslovi vezano za harmonizaciju propisa, koordinacija postupka procjene uticaja propisa u cilju osiguranja primjene propisa o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo, pripreme i stručne obrade materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo koji se odnose na proceduru donošenja zakona i drugih akata, osnivanja, rada i prestanka rada ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, priprema prijedloge saglasnosti na pravila i pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova javnih ustanova iz resora Ministarstva, nadzor nad radom udruženja iz nadležnosti Ministarstva, te drugi poslovi iz nadležnosti Sektora. (2) U okviru Sektora za pravne poslove i nadzor obrazovana su dva odjeljenja, kao unutrašnje organizacione jedinice i to:
a) Odjeljenje za pravne poslove obrazovano je za vršenje poslova koji se odnose na izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, prati propise i radi na harmonizaciji propisa, koordinacija postupka procjene uticaja propisa u cilju osiguranja primjene propisa o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo, priprema mišljenja na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona dostavljenih od strane organa uprave Kantona Sarajevo, organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, organa uprave Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine priprema Zakonodavno-pravnoj komisiji mišljenje o autentičnom tumačenju propisa iz nadležnosti Ministarstva, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, vođenje upravnog postupka po zahtjevima za pristup informacijama iz djelokruga rada Ministarstva, davanje saglasnosti u pogledu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika, priprema odgovore na tužbu Kantonalnom sudu vezano za pokrenuti upravni spor, daje odgovore pravobraniocu tužilaštvu i sudu u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva, pripremu stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, a povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti i drugi poslovi iz nadležnosti Odjeljenja i Sektora.
b) Odjeljenje za nadzor nosilac je aktivnosti oko izrade godišnjeg plana nadzora, pripreme materijala za Vladu Kantona Sarajevo koja se odnosi na imenovanje i razrješenje direktora javnih ustanova socijalne zaštite iz nadležnosti Ministarstva, imenovanja i razrješenja članova upravnih i nadzornih odbora iz javnih ustanova socijalne zaštite iz resora Ministarstva, nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti socijalne zaštite i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Odgojni centar Kantona Sarajevo", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo i čiji je osnivač fizičko i pravno lice, nadzor nad provođenjem Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo i drugih propisa, pripreme i stručne obrade materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru osnivanja, rada i prestanka rada ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo, priprema prijedloge saglasnosti na pravila i pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova javnih ustanova socijalne zaštite iz nadležnosti Ministarstva, nadzor nad radom udruženja iz nadležnosti Ministarstva, te drugi poslovi iz nadležnosti Odjeljenja i Sektora.