Danas isplata decembarskih naknada korisnicima socijalnih davanja u KS-u

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da danas počinje isplata decembarskih naknada korisnicima socijalnih davanja na području KS-a, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.104.867,39 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.494 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.