Deseta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom po hitnom postupku

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na Desetoj hitnoj sjednici Skupštine usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom po hitnom postupku.

Kako je pojašnjeno, razlog zbog koje je bilo važno donijeti izmjene i dopune važećeg Zakona je i činjenica da je pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu regulisano Zakonom o hraniteljstvu FBiH.

Bilo je neophodno da se brišu odredbe koje su Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom regulisale smještaj u drugu porodicu, a da se u Zakonu definiše hraniteljstvo kao novi vid socijalne zaštite.

Pored toga, zakonom je propisan jasan način utvrđivanja osnovice za novčana davanja, dodatak za komunalne usluge, supervizija, pravo na školarinu i stipendije đacima i studentima koji dolaze iz porodice koje su u stanju socijalne potrebe i druga pitanja od značaja za rad ustanova socijalne zaštite.