Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo nije zadovoljno organizacijom rada u KJU “Gerontološki centar”: Formiran tim Ministarstva za vršenje stručnog nadzora, biće ispitano stanje korisnika

Povodom navoda u javnosti koji se pojavljuju u vezi organizacije rada i pružanja usluge korisnicima u KJU “Gerontološki centar”, obavještavamo javnost da je, prema aktuelnim podacima kojima raspolaže Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u KJU Gerontološki centar zaposleno 116 radnika, a da u ustanovi prosječno mjesečno boravi 302 korisnika.

Od navedenog broja radnika, u KJU “Gerontološki centar” je ukupno zaposleno 67 radnika sa nižom stručnom spremom koja odgovara kadru za radna mjesta njegovateljice, spremačice i servirke u ovoj ustanovi, a za koje se u javnosti tvrdi da je kadar koji ustanovi nedostaje.

Vezano za navode organa rukovođenja u ustanovi da kod određenog broja radnika postoji promijenjena radna sposobnost, ističemo da promijenjena radna sposobnost ne znači trajnu nesposobnost za rad, te naglašavamo da je rukovodstvo ustanove bilo dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 13/18) i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću obezbijediti pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, što bi u konačnici rezultiralo odgovarajućim radnim angažmanom radnika zaposlenih u ustanovi i time imalo pozitivne efekte na sveukupno funkcionisanje KJU „Gerontološki centar“.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nije upoznato da je rukovodstvo ustanove iskoristilo sve mogućnosti predviđene radno-pravnim zakonodavstvom, i posebno da je iskoristilo mogućnost predviđenu članom 108. Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), a to je raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto u vanrednim situacijama, što pandemija koronavirusa svakako jeste, i što se prema stavu Ministarstva svakako trebalo i moralo učiniti.

Obzirom na prethodno navedeno, ističemo da navodi rukovodstva ustanove o malom broju uposlenih nisu zasnovani na činjenicama.

Potrebno je istaći da se u KJU „Gerontološki centar“ troši javni novac (novac iz Budžeta Kantona Sarajevo), jer se izdvaja kroz redovno mjesečno sufinansiranje troškova rada ove ustanove i finansiranje smještaja korisnika uplaćuje KJU “Gerontološki centar“.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS poziva da se u vrijeme pandemije koronavirusa i evidentne ekonomske krize sredstva budžetskih korisnika troše racionalno, sa pažnjom dobrog domaćina i uz odgovarajući stručni angažman i posvećenost organa rukovođenja i upravljanja KJU „Gerontološki centar“. 

Nezadovoljni načinom organizacije rada u KJU „Gerontološki centar“, ali vođeni ciljem zaštite interesa korisnika ustanove, te s ciljem ublažavanja negativnih posljedica lošeg rukovođenja KJU „Gerontološki centar“ od strane direktora i Upravnog odbora ustanove, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je poduzelo sljedeće:

1. Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ da zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa doktorom medicine, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom neurologije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom psihijatrije – jedan izvršilac, te doktorom medicine, specijalistom ortopedije – jedan izvršilac;

2. Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ da izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeut, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca;

3. Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta, i to spremačica – dva izvršioca, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godine dana;

4. Uputilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za donošenje odluke o davanju saglasnosti KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to njegovateljica – 3 izvršioca.

Dodajemo da je članom 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94) između ostalog propisano da direktor ustanove organizuje i rukovodi radom ustanove.

Članom 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama je, između ostalog, propisano da Upravni odbor kao organ upravljanja u ustanovi donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, te odgovara osnivaču za rezultate rada.

Obzirom na sve gore navedeno, a posebno na navode iz medija o zabrinutosti članova porodica korisnika situacijom u KJU „Gerontološki centar“, formiran je Stručni tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koji će hitno izvršiti stručni nadzor u ovoj ustanovi.

Stručnom timu će se pridružiti i stručna lica iz JU Kantonalni centar za socijalni rad kako bi u okviru svojih nadležnosti ispitali stanje korisnika.

Kanton Sarajevo će i dalje u punom kapacitetu, a putem resornog ministarstva, Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo vršiti prava osnivača u KJU „Gerontološki centar“.