Ministrica Ivana Prvulović: Povećane naknade za korisnike socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović informisala je danas javnost kako će od 01. aprila ove godine u Kantonu Sarajevo doći do povećanja novčanih i drugih materijalnih davanja za korisnike socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

„Povećanje iznosi 7 %, a u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za ovu namjenu su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 1.300.000 KM“, obrazložila je ministrica Prvulović.

Ovo povećanje je ostvareno donošenjem Odluke o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2020. godini koju je usvojila Vlada KS, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ministrica Prvulović je precizirala kako će primjenom ove odluke doći do povećanja: dodatka na djecu, naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčane pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci ili za dodatnu ishranu majke dojilje, stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne novčane pomoći, izuzetne novčane pomoći, te novčane naknade za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Napomenula je i da je osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja korisnicima koji ispunjavaju uslove za priznavanje prava propisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom predstavlja prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini pomnožena sa odgovarajućim koeficijentom.