Počela isplata martovskih naknada za sve korisnike socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade mogu podići sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.075.016,72 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec mart 2021. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.494 korisnika koji ostvaruju pravo na: stalnu novčanu pomoć, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad, te refundaciju ljekarskih pregleda.