Program za mlade koji planiraju osnivanje porodice: U Predbračnom savjetovalištu do sada 50 parova

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo posjetili su KJU “Porodično savjetovalište”, s ciljem praćenja realizovanih aktivnosti koje su sastavni dio dokumenta Socijalni program, kao skupa mjera i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva za 2023. godinu.

U okviru dijela Socijalnog programa KJU “Porodično savjetovalište” realizira aktivnost "Predbračno savjetovanje" koja u fokusu ima prevenciju razvoda braka kroz pružanje podrške mladima koji ulaze u prvu fazu životnog ciklusa porodice.

U toku posjete predstavnici ove ustanove su prezentirali realizovane aktivnosti u Programu, od pripremnih aktivnosti do realizacije grupnih sastanaka. Porodično savjetovalište je, u cilju realizacije programa, izradilo preventivni program “Predbračno savjetovalište” na osnovu iskustava rada na terenu, osluškivanja socijalnih potreba, saradnje sa matičnim uredima općina Kantona Sarajevo, kao i razgovora sa budućim bračnim partnerima koji prijavljuju vjenčanje u matičnim uredima i sl.

U do sada realizovanim aktivnostima učestvovalo je 100 osoba, odnosno 50 budućih bračnih partnera koji su kroz sesije imali priliku da se informišu o važnim pitanjima koja se tiču braka i porodice, da dobiju savjete i preporuke za rješavanje problema u partnerskim i bračnim odnosima, i da kroz učešće u interaktivnim vježbama osjete korist od primjene određenih pristupa i narativa, ali i mogućnost pozitivnog rješavanja problema i izazova sa kojima se eventualno mogu susresti u bračnoj zajednici.

Kroz realizirane susrete došlo se do spoznaje koje ukazuju na određene promjene ili da postoji barem prostor za promjenu narativa kojim su dominirali stereotipi i predrasude, nerealna očekivanja, rigidnost i odsustvo fleksibilnosti u komunikaciji, uzajamnom uvažavanju, jer su do tada imali uvjerenja da je ono kako oni doživljavaju i vide određene ishode – zapravo jedina opcija.

Zbog svega navedenog, učesnici sastanka su saglasni da je ovaj program neophodno razvijati i implementirati u praksi, kako bi isti zaživio i kao dio sistema porodične i socijalne zaštite i bio dostupan svim mladim ljudima koji planiraju osnivanje porodice.