Sjednica Skupštine: Data saglasnost na programe rada i finansijske planove ustanova socijalne zaštite, te Kliničkog centra i Psihijatrijske bolnice KS

U nastavku današnje sjednice Skupštine, zastupnici su usvojili Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH 2019.” u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, ukupne vrijednosti 490.994,00 KM.


Usvojen je i Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje, kao i Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih.


Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš", Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2019. godinu", te Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05-09.05.2019. godine, također su dobili podršku zastupnika.


Zastupnici su dali saglasnost na programe rada sa finansijskim planom za 2019.godinu sljedećih kantonalnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite:  "Kantonalni centar za socijalni rad", Dom za djecu bez roditeljskog staranja,  "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" ,"Porodično savjetovalište" ,"Odgojni centar Kantona Sarajevo" ,"Gerontološki centar"  i Terapijska zajednica – Kampus.


Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo se pretvara u Nacrt i ide u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.


Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu nije dobio glasove skupštinske većine, kao ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za  prošlu godinu također nije dobio podršku većine zastupnika.


Data je saglasnost na programe rada i finansijske planove za 2019. godinu javnih ustanova Klinički centar Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu  i  Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.


Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo  za 2018. godinu, te Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za istu godinu sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom,  Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite i Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2018. godini.