U pripremi Zakon o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji sa organizacijama UNHCR, CRS i “Vaša prava”, pokrenulo je izradu teksta zakona o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo kojim se po prvi put pravno uređuje ova oblast.

Kako je navela resorna ministrica Amela Dautbegović, zakonom će biti uređena brojna pitanja koja se tiču prava, dodjele, upravljanja, održavanja i korištenja stambenih jedinica koje će biti stavljene u funkciju rješavanja stambenih pitanja pojedinaca i porodica koji iz različitih ekonomskih i socijalnih razloga nisu u mogućnosti da ih samostalno realizuju.

Ministarstvo je formiralo radnu grupu koja je izradila prednacrt ovog zakona, a on je predstavljen na današnjoj radionici kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva, organizacija UNHCR, CRS i "Vaša prava" te Kantonalnog centra za socijalni rad i općina u sastavu Kantona, koji su Ministarstvu pružali veliku podršku u pripremi ovog zakona.

“Veoma je važno za Kanton Sarajevo da se donese ovaj zakon. Trenutno imamo jedan radni materijal u čiju su izradu uključeni svi relevantni subjekti kako bismo donijeli što bolja zakonska rješenja vezana za socijalno stanovanje”, istakala je ministrica Dautbegović.

Naglasila je da će zakonom biti obuhvaćene najranjivije kategorije stanovništva.

“To su osobe sa invaliditetom, djeca bez roditeljskog staranja nakon sticanja punoljetstva, osobe u stanju socijalne potrebe, beskućnici, civilne žrtve rata, žene žrtve nasilja ali i druge kategorije stanovništva koje nisu u mogućnosti riješiti stambeno pitanje, poput mladih bračnih parova, a koji će moći aplicirati na ‘socijalni stan’. Pri tome mislimo na korištenje stana koji je u općinskom vlasništvu, uz plaćanje neprofitne zakupnine, a najugroženije kategorije će imati mogućnost subvencionisanja zakupnine”, navela je ministrica Dautbegović.

Učesnici radionice danas su iznijeli svoje komentare  i prijedloge na tekst zakona koji bi se u formi nacrta, prema riječima ministrice Dautbegović, za četiri mjeseca trebao naći pred Skupštinom KS.