Konsultacije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine Stručna služba Vlade povukla je materijal Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je u prethodnoj godini dostavljen Službi za Skupštinske poslove Kantona Sarajevo.

Ovo ministarstvo je u međuvremenu doradilo i pripremilo novi tekst Nacrta Zakona, na način da je uvrstilo nove prijedloge u slijedećim članovima: čl. 12.,14.,15.,16.,17. I 18., te u čl. 24., 30. st. (2), 44. tačka 7) i čl. 48.

Svi zainteresirani u ovoj fazi postupka mogu uzeti aktivno učešće u konsultacijama, u trajanju od deset (10) dana počev od 08.04.2024. godine, te u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:29/22) vaše primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst Nacrta Zakona, dostaviti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, putem pošte na adresu Reisa Džemaludina Čauševića br. 1. Sarajevo ili na e-mail adresu: mirela.bajramovic@ks.gov.ba

Materijal u prilogu:
Nacrt Zakona sa obrazloženjem
Obrazac br. 2

Datum: 
08.04.2024