Svjetski dan borbe protiv siromaštva

Ujedinjene nacije su 1993. godine proglasile 17. oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Cilj obilježavanja ovoga dana je promovisanje svijesti o potrebi za smanjenjem siromaštva u svim zemljama, a naročito zemljama u razvoju. Siromaštvo je globalni problem današnjice i definiše se kao nedostatak osnovnih uslova za život i osnovnih ljudskih potreba.

Sa ciljem borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je iniciralo izradu Analize pravnog i institucionalnog okvira u Kantona Sarajevo u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo, te Akcionog plana reforme razvoja sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 2018-2020, a koji su i usvojeni od strane Vlade Kantona Sarajevo. Ovo ministarstvo će u narednom periodu implemetirati donesene dokumente, te provoditi i druge aktivnosti sa ciljem smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti građana u Kantonu Sarajevo.

Datum: 
17.10.2018