TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU SVJEŽEG VOĆA ZA POTREBE KORISNIKA JAVNIH KUHINJA