VLADA KS: UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena i izbjeglice KS zaprimilo je inicijativu za izmjene i dopune od Ministarstva privrede KS.

Nakon analize mjera propisanih članom Zakona, a koje se pored podsticanja zapošljavanja ostalih ciljnih grupa, odnose i na podsticanje zapošljavanja pripravnika, Ministarstvo privrede je ocijenilo da je potrebno propisati posebnu mjeru koja se odnosi na podsticanje zapošljavanja pripravnika, kao posebno teško upošljivih osoba (prvo zaposlenje).

Ministarstvo je nakon dobijanja inicijative analiziralo član 6. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, te zaključilo da je neophodno izmijeniti navedeni Zakon i u drugim alinejama, u članu 6. Zakona iz razloga što je u alineji 1. i 2. stava 1. nejasno šta se tačno podrazumijeva pod pojmom subvencioniranja. U cilju usklađivanja sa alinejama 4. 5. i 6. gdje je propisano da se određeni programi finansiraju ili sufinansiraju, izvršena je izmjena u alinejama 1. i 2. navedenog stava gdje se predviđa da se programi ne subvencioniraju nego finansiraju ili sufinansiraju.

Nadalje, konstatovano je da je institut „volonter“ uređen Zakonom o volontiranju Fedracije Bosne i Hercegovine, a Zakonom o radu FBiH propisan je institut „stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, te je stoga bila neophodna izmjena Zakona u ovom dijelu, odnosno brisanje instituta „volonter“, čime se institut „volonter“ mijenja i propisuje se institut „stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ iz Zakona o radu FBiH.

Ministarstvo je tekst radne verzije Zakona dostavilo JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo na mišljenje i davanje sugestija, koja je dostavila prijedloge u vezi Zakona s obrazloženjem razloga predloženog. S tim u vezi, predloženo je i da se Programom mjera, pored pripravnika, obuhvate i lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te da se novim alinejama definiše šta se u skladu s važećim propisima smatra obavezama pri zapošljavanju pripravnika i lica na stručnom osposobljavanju.

Takođe je predloženo da se kod angažovanja lica po javnim radovima u sklopu Programa mjera propiše da se sa ovim licima zaključi ugovor o radu na određeno vrijeme, kako bi ova lica mogla nastaviti ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu.

Na kraju je predloženo da se brišu čl. 27. i 28. Zakona jer je ovu materiju već regulisao Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba , odnosno propisano je federalnim zakonom da se nezaposlena osoba prestaje voditi u evidenciji kao nezaposlena ako odbije odgovarajući posao.

Ministarstvo je prijedloge JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" smatralo opravdanim, te su uneseni u tekst ovog zakona.

Datum: 
29.05.2024