Odjeljenje za zaštitu porodice sa djecom i zaštitu civilnih žrtava rata

Odjeljenje za zaštitu porodice sa djecom i zaštitu civilnih žrtava rata kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana za vršenje poslova planiranja aktivnosti na zaštiti porodice i djece na nivou Kantona; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata porodične zaštite, te zaštite civilnih žrtava rata i ostvarivanje prava građana po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom; predlaganje i planiranje materijalnih i drugih pretpostavki za ostvarivanje porodične zaštite u skladu sa zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti; vođenje drugostepenog upravnog postupka u ovoj oblasti i vođenje postupka revizije prvostepenih rješenja donesenih u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.