Odjeljenje za raseljena lica, povratak i repatrijaciju

U Odjeljenju za raseljena lica, povratak i repatrijaciju obavljaju se poslovi i zadaci koji se odnose na: provođenje Zakona o raseljenim licima-prognanicima i izbjeglicama – povratnicima; vođenje centralne evidencije o raseljenim licima i povratnicima u i iz Kantona Sarajevo, te baza podataka o oslobođenim i obnovljenim stambenim jedinicama raseljenih lica; pružanje pomoći u zaštiti i ostvarivanju prava raseljenih lica i povratnika; obezbjeđenje smještaja raseljenim licima do stvaranja stambenih uslova za povratak u prijeratni dom, te obezbjeđenje i drugih prava utvrđenih Zakonom; praćenje primjene Zakona u segmentu prestanka statusa raseljenog lica po osnovu povratka ili povrata stambene imovine; izradu planova i programa za povratak raseljenih lica koji podrazumijevaju obezbjeđenje stambenih, infrastrukturnih, socijalnih, ekonomskih, i drugih uslova za održiv povratak; učešće u realizaciji projekata povratka i repatrijacije sa općinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim resornim organima kao i međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama; saradnju sa UNHCR-om; OHR-om i OSCE-om na realizaciji Aneksa 7. Mirovnog sporazuma; kontinuiranu saradnju sa resornim službama u Kantonu i entitetima na poslovima planiranja povratka i sagledavanja stambenih i infrastrukturnih uslova za povratak; davanje, na zahtjev resornog federalnog ministarstva ocjena, mišljenja i saglasnosti za implementaciju humanitarnih projekata koji se provode u Kantonu Sarajevo od strane humanitarnih i drugih nevladinih organizacija, te praćenje realizacije ovih projekata; pripremu prijedloga Budžeta za realizaciju prava po osnovu Zakona o raseljenim licima i projekata povratka raseljenih lica.