Propisi MRSRI

Ukupno 61 - 90 od 294
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Budzet Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_20, PDF icon 18_20
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39_14
Budzet Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 10_08, PDF icon 9_10, PDF icon 44_11, PDF icon 7_13, PDF icon 65_13
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 5_17, PDF icon 28_18
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_17, PDF icon 22_19, PDF icon 19_22
Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50_17, PDF icon 2_18 - ispravka, PDF icon 32_22
Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_10, PDF icon 22_11, PDF icon 66_11, PDF icon 51_12
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_12
Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće 'Službene novine FBiH' 106_21 PDF icon 106_21
Uredba o sufinansiranju troškova podstanarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9 PDF icon 9_20
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 44_16, PDF icon 50_16
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon 19_21, PDF icon 10_22
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04, PDF icon 75_09
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_19 - stavljena van snage, PDF icon 21_19 - stavljena van snage, PDF icon 19_21, PDF icon 10_22
Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_18
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20_98
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16, PDF icon 46_16 Ispravka, PDF icon 5_17
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_16
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_04, PDF icon 3_06, PDF icon 19_12, PDF icon 8_14
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16, PDF icon 46_16 - Ispravka, PDF icon 5_17, PDF icon 50_17
Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23_02 stavljena van snage, PDF icon 9_20, PDF icon 16_21, PDF icon 22_22, PDF icon 46_22
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21_19
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36_06, PDF icon 8_12, PDF icon 39_16
Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_14, PDF icon 31_:21
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/17 PDF icon 14_17