Propisi MRSRI

Ukupno 61 - 90 od 266
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16, PDF icon 46_16 - Ispravka, PDF icon 5_17, PDF icon 50_17
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_16
Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim preduzećima čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te u privr 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_19 - stavljena van snage, PDF icon 21_19 - stavljena van snage, PDF icon 19_21
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04, PDF icon 75_09
Uredba o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_14, PDF icon 31_:21
Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće 'Službene novine FBiH' 106_21 PDF icon 106_21
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20_98
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_04, PDF icon 3_06, PDF icon 19_12, PDF icon 8_14
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36_06, PDF icon 8_12, PDF icon 39_16
Uredba o sufinansiranju troškova podstanarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9 PDF icon 9_20
Uredba o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3_14, PDF icon 30_17, PDF icon 43_19
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69_05, PDF icon 29_06
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 44_16, PDF icon 50_16
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21_11 Novi precisceni tekst, PDF icon 30_11, PDF icon 23_15, PDF icon 26_17
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 3_12, PDF icon 37_13, PDF icon 16_14, PDF icon 06_17
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_12
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon 19_21
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_10, PDF icon 22_11, PDF icon 66_11, PDF icon 51_12
Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_18
Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23_02 stavljena van snage, PDF icon 9_20, PDF icon 16_21
Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04_05, PDF icon 07_08, PDF icon 37_13, PDF icon 51_14, PDF icon 8_18, PDF icon 9_19, PDF icon 50_20
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21_19
Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51_16, PDF icon 24_18
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/17 PDF icon 14_17
Uredba o regulisanju troškova dženaze_sahrane_ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_17
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_12, PDF icon 25_14, PDF icon 17_19