Propisi MRSRI

Ukupno 121 - 150 od 294
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera i nabavke građevina utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/21 PDF icon 13_21, PDF icon 52_21
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_09, PDF icon 20_16
Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu 'Službene novine FBiH' 3/22 PDF icon 3_22.pdf
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 21_12, PDF icon 5_13, PDF icon 52_20
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_12, PDF icon 5_13
Odluka o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_03
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_06, PDF icon 31_07, PDF icon 19_11, PDF icon 5_13
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_13, PDF icon 51_15, PDF icon 11_17
Odluka o osnivanju koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/20 PDF icon 17_20, PDF icon 24_21
Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći u budžetskoj 2023. godini Interni dokument PDF icon Odluka, PDF icon Obrazac br: 1., PDF icon Prilog 2. Kriteriji
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23_21, PDF icon 52_21, PDF icon 32_22, PDF icon 1_23 - Prečišćeni tekst
Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o smještaju socijalno ugroženih osoba žrtava nasilja u porodicu u "Sklonište za zlostavljane ženu i djecu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/21 PDF icon 33_21
Odluka (Mjesecna cijena naknade boravka djece s poteskocama koja paralelno koriste usluge JU "Djeca Sarajeva" i specijalne predskolske ustanove) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_19
Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu 'Službene novine FBiH' 2/23 PDF icon 2_23
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2019. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_19, PDF icon 42_19, PDF icon 15_20
Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/22 PDF icon 37_22
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon 12_22
Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23_02 stavljena van snage, PDF icon 52_18, PDF icon 40_19
Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/23 PDF icon 14_23
Odluka o davanju saglasnosti JU "Djeca Sarajeva" na visinu mjesečne cijene za boravak djece u vrtiću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_15
Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u Institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95_10
Rješenje o imenovanju Interresornog tima za izradu i implementaciju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1_22
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14
Pravilnik o postupku i načinu rada organa medicinskog vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_03, PDF icon 25_03
Pravilnik o radu Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik od 07.11.2016., PDF icon Pravilnik od 22.02.2018., PDF icon Pravilnik od 16.03.2018., PDF icon Pravilnik od 14.08.2018.
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik
Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_13, PDF icon 34_14, PDF icon 8_15
Pravilnik o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/22 PDF icon 16_22
Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 21_15
Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_17