Propisi MRSRI

Ukupno 271 - 300 od 312
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32_08
Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 14.05.2020. godine Interni dokument PDF icon Memorandum o saradnji
Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravila od 06.02.2018., PDF icon Pravila od 08.07.2019.
Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.02.2007, PDF icon Pravila od 12.03.2008., PDF icon Pravila od 24.11.2010, PDF icon Pravila od 29.09.2011., PDF icon Pravila od 27.11.2012., PDF icon Pravila od 29.01.2014., PDF icon Pravila od 03.06.2019., PDF icon Pravila od 26.02.2021.
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Lista kategorije registraturne i arhivske građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Lista
Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 01.10.2021. godine Interni dokument PDF icon Memorandum o saradnji
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Lista miritelja i arbitara sa koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća formirana za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/22 PDF icon 2_22
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16, PDF icon Saopcenje 21_19
Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' 20/21 PDF icon 20_21
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Sporazum o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata - štičenika Doma za djecu u JU Studentski centar Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16, PDF icon 62_16
Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Hrasnica Interni dokument PDF icon Sporazum, PDF icon Aneks Sporazuma, PDF icon Sporazum
Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Tarčin Interni dokument PDF icon Sporazum
Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum, PDF icon Aneks A Sporazuma, PDF icon Amandman br. 1, PDF icon Dopuna Aneksa 1
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_18 , PDF icon 45_19, PDF icon 14_21, PDF icon 30_22, PDF icon Sporazum 45_23, PDF icon 51_23
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16_18, PDF icon 6_20, PDF icon Sl novne KS 3_20
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_21, PDF icon 38_22
Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13_21
Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19, PDF icon 10_23
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_22
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti medicinskih sestara i tehničara i zdravstvenih tehničara svih profila i nivoa obrazovanja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_22
Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36_20, PDF icon 24_22
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_22
Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14_20.pdf, PDF icon 42_20, PDF icon 6_22
Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantnonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_22
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju – Sarajevo Interni dokument PDF icon Kolektivni ugovor