Propisi MRSRI

Ukupno 271 - 294 od 294
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Sporazum o saradnji u oblasti primjene informacionog sistema SOTAC Interni dokument PDF icon Sporazum
Sporazum o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata - štičenika Doma za djecu u JU Studentski centar Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Hrasnica Interni dokument PDF icon Sporazum, PDF icon Aneks Sporazuma, PDF icon Sporazum
Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16, PDF icon 62_16
Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Tarčin Interni dokument PDF icon Sporazum
Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum, PDF icon Aneks A Sporazuma, PDF icon Amandman br. 1, PDF icon Dopuna Aneksa 1
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_18 , PDF icon 45_19, PDF icon 14_21
Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/19 PDF icon 52_19
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/19 PDF icon 52_19
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16_18, PDF icon 6_20
Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/20 PDF icon 36_20
Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/20 PDF icon 42_20
Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantnonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju – Sarajevo Interni dokument PDF icon Kolektivni ugovor
Protokol
Naziv Pravni izvor Prilog
Protokol o saradnji u postupku prihvata, proprata i privremenog zbrinjavanja djece bez pratnje koja se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o saradnji u oblasti alternativnog smještaja djece bez roditeljskog staranja u porodice u okviru SOS Dječijih sela Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o radu i saradnji koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o saradnji od 26.07.2019. godine - Transformacija KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o saradnji od 04.01.2021. godine - Transformacija KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Protokol
Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja_fondacija u pružanju pomoći žrtvama ratnih zločina, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području KS Interni dokument PDF icon Protokol