Propisi MRSRI

Ukupno 211 - 240 od 249
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16, PDF icon Saopcenje 21_19
Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 14.05.2020. godine Interni dokument PDF icon Memorandum o saradnji
Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' 20/21 PDF icon 20_21
Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.02.2007, PDF icon Pravila od 12.03.2008., PDF icon Pravila od 24.11.2010, PDF icon Pravila od 29.09.2011., PDF icon Pravila od 27.11.2012., PDF icon Pravila od 29.01.2014., PDF icon Pravila od 03.06.2019.
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32_08
Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravila od 06.02.2018., PDF icon Pravila od 08.07.2019.
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Pravila Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.03.2014., PDF icon Pravila od 27.11.2017., PDF icon Pravila od 17.05.2018., PDF icon Pravila od 17.06.2019.
Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravila od 30.08.2018., PDF icon Pravila od 28.06.2019.
Lista kategorije registraturne i arhivske građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Lista kategorije registraturne i arhivske građe
Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravila od 26.11.2013., PDF icon Pravila od 15.07.2019.
Pravila Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravila od 25.07.2014., PDF icon Pravila od 18.05.2017., PDF icon Pravila od 18.06.2019., PDF icon Pravila od 04.08.2020.
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_07
Pravila Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut (stavljen van snage), PDF icon Pravila od 19.11.2019.
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Sporazum o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata - štičenika Doma za djecu u JU Studentski centar Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/20 PDF icon 42_20
Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Hrasnica Interni dokument PDF icon Sporazum, PDF icon Aneks Sporazuma
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju – Sarajevo Interni dokument PDF icon Kolektivni ugovor
Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Tarčin Interni dokument PDF icon Sporazum
Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum, PDF icon Aneks A Sporazuma, PDF icon Amandman br. 1, PDF icon Dopuna Aneksa 1
Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantnonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16_18, PDF icon 6_20
Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16, PDF icon 62_16
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_18 , PDF icon 45_19, PDF icon 14_21
Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/19 PDF icon 52_19
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/19 PDF icon 52_19
Sporazum o saradnji u oblasti primjene informacionog sistema SOTAC Interni dokument PDF icon Sporazum