Propisi MRSRI

Ukupno 211 - 240 od 294
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_09
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o nabavkama roba/usluga Interni dokument PDF icon Instrukcija
Instrukcija o visini mjesecnog novcanog iznosa subvencioniranja troskova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_19, PDF icon 44_19, PDF icon 7_20, PDF icon 42_20, PDF icon 6_21, PDF icon 43_21, PDF icon 8_22, PDF icon 7_23
Naredba o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti 'Službene novine FBiH' 30/05 PDF icon 30_05
Instrukcije o prijemu stranaka u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36_17 PDF icon 36_17
Instrukcija o načinu dostavljanja i sadržaju izvještaja o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon 12_22
Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_17, PDF icon 45_17, PDF icon 28_18, PDF icon 18_19, PDF icon 44_19, PDF icon 17_20, PDF icon 45_20, PDF icon 17_21, PDF icon 4_22, PDF icon 13_22, PDF icon 21_22, PDF icon 43_22, PDF icon 48_22, PDF icon 7_23, PDF icon 14_23
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_03, PDF icon 26_04
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98, PDF icon 49_98, PDF icon 5_00
Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34_05
Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa trezora 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_16
Uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 96_14
Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14, PDF icon 20_15
Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14
Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_05
Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanje izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14, PDF icon 53_15
Uputstvo o vođenju osnovne i centralne evidencije raseljenih lica i povratnika i obrascu legitimacije raseljenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 50_05
Uputstvo o finansijskom planiranju i izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u fiskalnoj godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_07, PDF icon 31_11, PDF icon 2_12 - Ispravka
Uputstvo o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48_06
Uputstvo o načinu uplate prihoda po osnovu "Dječije nedjelje" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_14
Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegivine 'Službene novine FBiH' PDF icon 57_01
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_17
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98, PDF icon 49_98, PDF icon 5_00
Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_13
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program interventne podrške socijalno najugroženijim licima i porodicama u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa Interni dokument PDF icon Program
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/22 PDF icon 37_22
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Program
Plan integriteta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Interni dokument PDF icon Plan integriteta 2022., PDF icon Plan integriteta 2023.
Program podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15_21 PDF icon 15_21
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38_21 PDF icon 38_21